FANDOM


Deutsch Englisch
Bogen Bow
Bronze Barren Bronze Ingots
Bronze Dolch Bronze Dagger
Bronze Klingen Bronze Blades
Bronze Schild Bronze Shield
Bronze Schwert Bronze Sword
Bronze Speer Bronze Spear
Buch Book
Eisen Barren Iron Ingots
Eisen Erz Iron Ore
Eisen Helm Iron Helmet
Eisen Klingen Iron Blades
Eisen Kolben Iron Mace
Eisen Nieten Iron Rivets
Eisen Platten Iron Plates
Eisen Rüstung Iron Armor
Eisen Schwert Iron Sword
Eisen Zweihand Schwert Iron Claymore
Fernglas Spyglass
Geschl. Onyx Cut Onyx
Geschl. Rubin Cut Ruby
Geschl. Saphir Cut Sapphire
Geschl. Smaragd Cut Emerald
Gold Barren Gold Ingots
Gold Erz Gold Ore
Gold Kette Gold Necklace
Gold Ring Gold Ring
Griff Hilt
Grober Onyx Uncut Onyx
Grober Rubin Uncut Ruby
Grober Saphir Uncut Sapphire
Grober Smaragd Uncut Emerald
Helle Barde Halberd
Holz Wood
Karte Map
Katana Katana
Keule Club
Kohle Coal
Kompass Compass
Kriegs Hammer War Hammer
Kupfer Axt Copper Axe
Kupfer Barren Copper Ingots
Kupfer Dolch Copper Dagger
Kupfer Erz Copper Ore
Kupfer Klingen Copper Blades
Kupfer Messer Copper Knife
Leder Leather
Leder Rüstung Leather Armor
Mechanische Teile Mechanical Parts
Meißel Chisel
Muskete Musket
Onyx Ring Onyx Ring
Papier Paper
Pfeile Arrows
Pistole Pistol
Prunk Armbrust Magnificent Crossbow
Prunk Bogen Magnificent Bow
Prunk Dolch Magnificent Dagger
Prunk Griff Magnificent Hilt
Prunk Hammer Magnificent Hammer
Prunk Panzer Magnificent Armor
Prunk Schwert Magnificent Sword
Rubin Ring Ruby Ring
Ruder Boot Rowboat
Salpeter Saltpeter
Saphir Ring Sapphire Ring
Schaufel Shovel
Schieß Pulver Gunpowder
Schwefel Sulfur
Sichel Sickle
Smaragd Ring Emerald Ring
Spitz Hacke Pickaxe
Stahl Steel
Stahl Klingen Steel Blades
Stiefel Boots
Tierhaut Rawhide
Verb. Leder Rüstung Imp. Leather Armor
Vorschlag Hammer Lump Hammer
Waffen Teile Weapon Parts
Zinn Erz Tin Ore